Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΡΑΕ/ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι μια τριμερής συμφωνία με την οποία o Εγγυητής (πρώτο μέρος) δεσμεύεται απέναντι στο Δικαιούχο(δεύτερο μέρος) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του Λήπτη Ασφάλισης(τρίτο μέρος) να εκτελέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους σύμβασης. Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων (Εγγυητική Επιστολή) γίνεται εξασφάλιση των νόμιμων συμβατικών ή οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας σε έργα στον ενεργειακό τομέα και στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι στην ουσία συμβάσεις με τις οποίες η ασφαλιστική εταιρία ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση προς το δικαιούχο, ότι στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, θα την εκπληρώσει η ασφαλιστική εταιρία για το ορισμένο ποσό που αναγράφεται, πάντα επακριβώς, στο σώμα της εγγυητικής επιστολής.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων απευθύνεται σε υποψήφιους επενδυτές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας / Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Κατηγορίες Ενεργειακών Έργων:

• Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

• Φωτοβολταϊκά, ηλιακά, αιολικά

• Αδειοδοτήσεις

• Μελέτες

• Χρηματοδότηση Φ/Β Σταθμών και άλλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τα τρία μέρη:

• Ο εντολέας (κάτοχος του ομολόγου)

• Ο υπόχρεος (πελάτης του κατόχου του ομολόγου)

• Ο εγγυητής (η ασφαλιστική εταιρεία)

Η εγγυητική επιστολή δεν είναι ασφαλιστήριο συμβόλαιο- ο εγγυητής θα επιδιώξει να διεκδικήσει τα κεφάλαια, καθώς και τυχόν νομικά έξοδα, από τον εντολέα.

Πώς υπολογίζονται τα ασφάλιστρα;

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με:

α) Τις απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση, τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών, την εντολή αγοράς, την ειδοποίηση προόδου κ.λπ.

β) Την οικονομική κατάσταση του εντολέα (πρέπει να επαληθεύεται η φερεγγυότητα)

γ) Το ιστορικό ζημιών/αξιώσεων του εντολέα.

δ) Το συνολικό ποσό για το οποίο ο εγγυητής θα μπορούσε δυνητικά να είναι υπεύθυνος, σε περίπτωση που ο εντολέας αθετήσει τις υποχρεώσεις του.

Η ZIA Insurance συνεργάζεται μαζί σας για να διασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίσει τους ευνοϊκότερους όρους.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση απαίτησης;

Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, ο εγγυητής θα διεξάγει έρευνα.

Εάν η αξίωση είναι έγκυρη, ο εγγυητής θα καταβάλει στον υπόχρεο τα οφειλόμενα.

Στη συνέχεια, ο εγγυητής απευθύνεται στον κύριο υπόχρεο, ζητώντας την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού (συν τυχόν δικαστικά έξοδα).

Σε περιπτώσεις όπου ο εντολέας κατηγορεί ένα τρίτο μέρος για την πρόκληση της αθέτησης, ο εγγυητής θα διερευνήσει και θα έχει δικαίωμα υποκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να "μπει στη θέση" του εντολέα και να ζητήσει αποζημίωση για να ανακτήσει τις απώλειές του.

Λειτουργούν οι εγγυητικές επιστολές όπως τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Μια εγγυητική επιστολή δεν είναι ένα τυπικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ενώ ο εγγυητής στηρίζει την απόδοση του εντολέα και θα πληρώσει τις κυρώσεις που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την ανεπαρκή εκτέλεση, επιδιώκει να διεκδικήσει τα κεφάλαια από τον εντολέα.

Μια εγγυητική επιστολή βοηθά στην πραγματοποίηση της συμφωνίας. Οι υπόχρεοι μπορούν να συνάψουν μια σύμβαση γνωρίζοντας ότι η απόδοση είναι εγγυημένη ή ότι τυχόν κυρώσεις θα καταβληθούν οπωσδήποτε.

Γιατί ZIA Insurance;

• H ZIA Insurance κατέχει μακρόχρονη εμπειρία και μεγάλο χαρτοφυλάκιο στον κλάδο της Ασφάλισης Εγγυήσεων

• Εξειδικευμένο Τμήμα εξυπηρέτησης και διαχείρισης αιτημάτων έκδοσης εγγυητικών – surety bonds

• Άμεση έγκριση και έκδοση

• Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα