Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Εγγυήσεων - Surety Bonds

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων – Surety Bonds;

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι μια τριμερής συμφωνία με την οποία o Εγγυητής (πρώτο μέρος) δεσμεύεται απέναντι στο Δικαιούχο(δεύτερο μέρος) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του Λήπτη Ασφάλισης(τρίτο μέρος) να εκτελέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους σύμβασης.

 

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Εγγυήσεων;

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας και με την νομοθετική αλλαγή 4541/2018 που έγινε στο καθεστώς έκδοσης εγγυητικών επιστολών, καθίστανται πλέον αποδεκτές πέραν των τραπεζών-που είχαν μέχρι πρότινος το μονοπώλιο- και των ασφαλιστικών εταιρειών, ακόμα και στο πλαίσιο συμμετοχής διαγωνισμών και συμβάσεων του Δημοσίου Τομέα.

 • Η παροχή εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρία, εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία διότι οι εταιρείες αποκτούν εναλλακτικές πηγές εγγυοδοσίας για τους απαραίτητους σκοπούς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας αυξάνοντας την πιστοληπτική τους ικανότητα, χωρίς να δεσμεύεται πλαφόν από τον τραπεζικό τους δανεισμό. Πολλές φορές μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να υποθηκεύσουν πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά τους στοιχεία, σε αντίθεση με ότι ίσχυε. Οι εγγυητικές επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα εκδίδονται αφού η εταιρία εκχωρήσει στοιχεία του ενεργητικού της ως εχέγγυα για την εξασφάλιση της τράπεζας.
 • Η ασφάλιση εγγυήσεων εγγυάται την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

Στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες, παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλωστε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία όπου οι εγγυήσεις από ασφαλιστικές και από τραπεζικά ιδρύματα μοιράζονται ισομερώς την αγορά.

Ποιες εταιρείες μπορούν να ασφαλιστούν;

Όλες οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν ελληνικό ΑΦΜ, μπορούν να κάνουν αίτηση για την ασφάλιση εγγυήσεων Surety Bonds και να εκδοθεί υπέρ τους εγγυητική επιστολή μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Ενδεικτικοί επιχειρηματικοί κλάδοι:

 • Κατασκευαστικός κλάδος
 • Τουριστικός κλάδος
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Εμπόριο ρουχισμού

 

Ποιους τύπους εγγυήσεων μπορεί η Ασφάλιση Εγγυήσεων να υποστηρίξει;

Καλής εκτέλεσης

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Συμμετοχής

Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής.

Συντήρησης (καλής λειτουργίας)

Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.

Ανάληψης προκαταβολών

Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και υλοποίησης της σύμβασης.

Καλής Πληρωμής

Διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Αλλά και σε ανεξάρτητες από κατασκευαστικά έργα περιπτώσεις καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης υποχρεώσεων του δεύτερου.

Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών

Καλύπτει τις αξιώσεις των Αρχών για καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να βεβαιωθούν στο Λήπτη της Ασφάλισης.Γιατί ZIA Insurance;

 • H ZIA Insurance κατέχει μακρόχρονη εμπειρία και μεγάλο χαρτοφυλάκιο στον κλάδο της Ασφάλισης Εγγυήσεων
 • Εξειδικευμένο Τμήμα εξυπηρέτησης και διαχείρισης αιτημάτων έκδοσης εγγυητικών – surety bonds
 • Άμεση έγκριση και έκδοση
 • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα