Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση πιστώσεων: Ενα εργαλείο προστασίας των επιχειρήσεων σε δύσκολες καταστάσεις

.JPG

Η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των επιχειρήσεων έναντι αθέτησης ή αδυναμίας πληρωμών των πελατών τους. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα από τον Σεπτέμβριο 2019 ήταν η πτώχευση της βρετανικής Thomas Cook που γέμισε την Κρήτη και την Κέρκυρα με 'φέσια' που ξεπερνούσαν τα 500 εκατ. Ευρώ. Όσα ξενοδοχεία ή τουριστικές επιχειρήσεις είχαν ασφάλιση πιστώσεων κάλυψαν τις απώλειές τους μέσα σε λίγα 24ώρα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ακόμη περιμένουν από το Κράτος να δώσει επιδόματα και τις τράπεζες να κάνουν ρυθμίσεις.

Το ύψος της ασφάλισης πιστώσεων στην Ελλάδα

Το 2020 η παραγωγή στην Ασφάλιση Πιστώσεων στην Ελλάδα ανήλθε στα 40 εκατ. ευρώ (περίπου το 1,9% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων) και είχε αύξηση 7,4% σε σχέση με το 2019.

Πως η Ασφάλιση Πιστώσεων βοηθά την προστασία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω αδυναμίας πληρωμής των πελατών τους και λειτουργεί ως παράγοντας ανάπτυξης και μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους.

Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη των πωλήσεων συνδέονται πολύ συχνά με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. Για το λόγο αυτό η θωράκιση του ισολογισμού μιας επιχείρησης από τις επισφαλείς απαιτήσεις είναι ζωτικής σημασίας.

Η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο μεταφοράς του κινδύνου επισφαλειών εκτός του ισολογισμού μιας επιχείρησης, στοιχείο το οποίο απελευθερώνει κεφάλαια κίνησης, και ενισχύει την αναπτυξιακή της πορεία.

Πέραν της άμεσης συνεισφοράς της στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί και ένα πολύ ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μιας επιχείρησης, ειδικά στις περιπτώσεις που σχεδιάζει την είσοδο σε νέες αγορές, αχαρτογράφητου γι αυτή πιστωτικού κινδύνου, ή την επέκταση του πιστωτικού ορίου στους υφιστάμενους πελάτες της.

Βασικά οφέλη

Προστασία από επισφαλείς απαιτήσεις

Μειώνεται ο κίνδυνος μη πληρωμής των απαιτήσεων, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του κινδύνου επισφαλειών εκτός του ισολογισμού μιας επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το ενεργητικό και βελτιώνεται η καθαρή της θέση.

Προστασία της ρευστότητας και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης

Καλύπτεται το κενό που μπορεί να προκαλέσει μια επισφάλεια στη ρευστότητα μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα να προστατεύεται η ρευστότητά της και να ενισχύεται το κεφάλαιο κίνησής της, καθώς και η συνολική οικονομική της θέση.

Ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

Βοηθά το τμήμα πιστωτικού ελέγχου μιας επιχείρησης να ενισχύσει τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, μέσω ενός οικονομικά αποδοτικότερου τρόπου διαχείρισης και δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών και των διαχειριστικών αναγκών που σχετίζονται με τις ενέργειες επανείσπραξης.

Έγκαιρη προειδοποίηση του διαφαινόμενου πιστωτικού κινδύνου και ενίσχυση της ανάπτυξης της επιχείρησης.

Παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης πρόγνωσης και αποφυγής επισφαλειών με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπορεί να χαράξει με ορθολογικό τρόπο την πιστωτική της πολιτική και να τη χρησιμοποιήσει ενεργά με σκοπό να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της, όπως π.χ. παρέχοντας μεγαλύτερα πιστωτικά όρια σε πελάτες οι οποίοι είναι χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Μέσω της ενεργητικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ενισχύεται σημαντικά το αναπτυξιακό δυναμικό της επιχείρησης.

Στην παλαιότερη πανευρωπαϊκή έρευνα (συμμετείχαν 2.000 επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων) της οικονομίας, από 10 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) φάνηκαν τα προβλήματα της αθέτησης πληρωμών και της ανάγκης για Ασφάλιση Πιστώσεων.

Η Καθυστέρηση Πληρωμής απειλή για τις εταιρείες

To ύψος των απαιτήσεων σε όλη την Ευρώπη ανέρχονταν πριν την πανδημία σε περίπου 500 δισ. ευρώ. Η εμπορική πίστωση αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική, καθώς το 83% των εταιριών πωλούν το 81-100% των προϊόντων και των υπηρεσιών τους με πίστωση. Περίπου το 80% όλων των εμπορικών συναλλαγών διενεργείται με πίστωση.

Η μέση Συνολική Διάρκεια Πίστωσης για όλες τις χώρες στις οποίες διεξήχθη η έρευνα είναι σήμερα 45 ημέρες, ενώ η μέση καθυστέρηση πληρωμής (μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία) ανέρχεται σε 15 ημέρες.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων έχει αντιμετωπίσει την περίπτωση της καθυστέρησης πληρωμής, ενώ το 76% των ταμειακών ροών όλων των επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί από αυτήν.

source: imerisia.gr