Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Αστική Ευθύνη Προιόντος

Γιατί χρειάζομαι ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος;

Κάθε επιχείρηση που παράγει , διανέμει , εισάγει η εκπροσωπεί ένα προϊόν φέρει ευθύνη για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων της έναντι τρίτων -  είτε αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα ή κάποια άλλη επιχείρηση (μεσάζοντες, προμηθευτές, κ.α.).

Τι καλύπτει η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος:

Αξιώσεις από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες.

Αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων. 

Ποιες επιπλέον παροχές προσφέρει η δική μας πρόταση;

Η μακροχρόνια πείρα που αποκτήσαμε μας έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός ειδικού συμβολαίου, με όρους που γίνονται αποδεκτοί παγκοσμίως και από τους πιο απαιτητικούς αγοραστές. 

  • Παγκόσμια δωσιδικία του συμβολαίου
    Η πρότασή μας παρέχει κάλυψη με τη δικαιοδοσία της κάθε χώρας όπου θα εγερθεί η απαίτηση, γεγονός το οποίο δίνει το πλεονέκτημα της συμμόρφωσης με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία καθώς και τη δυνατότητα ενεργής διαχείρισης τυχούσας δικαστικής διαδικασίας.

  • Duty to Defend, και όχι απλά reimbursement policy. 
    Aυτό σημαίνει ότι το συμβόλαιό σας αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση υπεράσπισης της ασφαλισμένης επιχείρησης έναντι καλυπτόμενων αξιώσεων, προσφέροντας έτσι ενεργή διαχείριση της απαίτησης, χρησιμοποιώντας τη νομική γνώση και εμπειρία του διεθνούς δικτύου της ασφαλιστικής.
  • Κάλυψη  αξιώσεων οιουδήποτε χρήστη / καταναλωτή και όχι μόνο του ιδιώτη τελικού καταναλωτή 
  • Προστασία της περιουσίας που κατέστη αδύνατον να χρησιμοποιηθεί
    Συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των Υλικών Ζημιών. Πρόκειται για περιουσία που δεν χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας του προϊόντος του ασφαλισμένου και η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί.