Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Γενική και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Γιατί χρειάζομαι ασφάλιση γενικής και εργοδοτικής ευθύνης;

Κάθε επιχείρηση φέρει ευθύνη για τη σωστή χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεών της. Οποιοδήποτε ατύχημα εντός των εγκαταστάσεων που θα προκαλέσει σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές μπορεί να εκθέσει την εταιρεία σε οικονομική απαίτηση.

Το συμβόλαιο γενικής και εργοδοτικής ευθύνης καλύπτει την επιχείρηση από οικονομικές απώλειες ως συνέπεια απαιτήσεων τρίτων και υπαλλήλων.

Τι καλύπτει η ασφάλιση γενικής και εργοδοτικής ευθύνης;

 • Με το συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης καλύπτεται η επιχείρηση για ζημιές που θα γίνουν σε τρίτους. Οι ζημιές αυτές μπορεί να είναι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
 • Η επέκταση της κάλυψης εργοδοτικής ευθύνης καλύπτει την επιχείρηση για σωματικές βλάβες που θα έχει το υπαλληλικό προσωπικό κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της εργασίας του.

Ποιες επιπλέον παροχές προσφέρει η δική μας πρόταση; 

Η ΖΙΑ insurance μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο σχέδιο καλύψεων ανάλογα με τη  δραστηριότητά σας.

Συνήθεις επεκτάσεις του συμβολαίου εργοδοτικής ευθύνης και τρίτων είναι οι εξής:

 1. Ζημιές κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης εντός των εγκαταστάσεων
 2. Ατυχήματα που θα συμβούν από την χρήση ανελκυστήρων εντός των εγκαταστάσεων
 3. Ευθύνη από την πτώση επιγραφών και πινακίδων τις οποίες τοποθέτησε ο ασφαλισμένος στον χώρο του.
 4. Ατυχήματα κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης, επισκευών, ανακαίνισης των εγκαταστάσεων
 5. Ζημιές από τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, όπως clark, ως εργαλεία.
 6. Ευθύνη από ζημιές στο πάρκινγκ της επιχείρησης από τις εγκαταστάσεις του χώρου.

Τα όρια και το τελικό κόστος του συμβολαίου εξαρτάται από παράγοντες όπως:

 • το είδος των εργασιών
 • τον αριθμό των εγκαταστάσεων
 • τον αριθμό των υπαλλήλων
 • τον κύκλο εργασιών του πελάτη
 • το μέγεθος του ασφαλισμένου κεφαλαίου