Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Αποπληρώνοντας τις εγγυητικές επιστολές

zia-new-posts-2-02.png

Η κατάπτωση μιας εγγύησης πραγματοποιείται όταν ο εντολέας, δηλαδή το μέρος που απέκτησε την εγγύηση, δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως ορίζονται στη σύμβαση εγγύησης. Όταν ο εντολέας παραβιάζει τους όρους της εγγύησης, ο λήπτης της εγγύησης, το μέρος που προστατεύεται από αυτήν, μπορεί να εγείρει αξίωση κατά της εγγύησης για να ζητήσει αποζημίωση για τις απώλειες που υπέστη λόγω των ενεργειών ή των παραλείψεων του εντολέα.

Η διαδικασία κατάπτωσης αρχίζει συνήθως με την υποβολή απαίτησης από τον λήπτη της εγγύησης προς την ασφαλιστική εταιρεία που εξέδωσε την εγγύηση. Η αξίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή τεκμηρίωση της αδυναμίας του εντολέα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές περιγράφονται στη σύμβαση εγγυητικής επιστολής. Στη συνέχεια, η ασφαλιστική εταιρεία ερευνά την απαίτηση για να προσδιορίσει την εγκυρότητά της και να εκτιμήσει την έκταση της ζημίας που υπέστη ο λήπτης.

Εάν η ασφαλιστική εταιρεία διαπιστώσει ότι η αξίωση είναι έγκυρη και ότι ο λήπτης έχει πράγματι παραβιάσει τη σύμβαση εγγύησης, θα προχωρήσει στη διαδικασία κατάπτωσης. Αυτό συνεπάγεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει άμεσα το ποσό της εγγύησης στον λήπτη για να καλύψει τις οικονομικές απώλειες που υπέστη.

Μόλις ο λήπτης της εγγύησης λάβει το ποσό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να αντισταθμίσει τις απώλειές του, να ολοκληρώσει το έργο ή να εκπληρώσει οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις περιγράφονται στην εγγυητική επιστολή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο εντολέας δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη μετά την κατάπτωση της εγγύησης. Παραμένει υπεύθυνος για την αποπληρωμή του ποσού της εγγύησης στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα προσπαθήσει στη συνέχεια να ανακτήσει τα κεφάλαια από τον εντολέα με νομικά μέσα, όπως η άσκηση αγωγής ή άλλες ενέργειες είσπραξης.

Συνολικά η εγγυητική επιστολή, ως σύγχρονο εργαλείο συναλλαγών, παρέχει στον λήπτη της άμεση εξασφάλιση, η οποία συνίσταται στην απρόσκοπτη, χωρίς καθυστερήσεις, αμφισβητήσεις και δικαστικούς αγώνες ικανοποίησή του, ευθύς μόλις υποβάλει στην εκδότρια ασφαλιστική εταιρεία το αίτημα κατάπτωσης.

Στο τμήμα εγγυήσεων, η ZIA INSURANCE αποσκοπεί στο να βοηθήσει την επιχείρηση σε όλα τα στάδια για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, από τη σύμβαση μέχρι την έρευνα αγοράς για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης.

Σύνταξη: Όλγα Βουδουροπούλου, Surety Bonds & Trade Credit Account Manager